UWAGA - Komornik zawiadamia -Komunikat

UWAGA - Komornik zawiadamia -Komunikat

Zawiadomienie o zastosowaniu środków bezpieczeństwa i prewencji z uwagi na zaistniałą pandemię COVIDE - 19 Od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 wprowadza się środki zapobiegawcze polegające na : strony postępowania i inne osoby obsługiwane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu kancelarii 501-399-799 . Przyjmowane będą tylko osoby, które stawią się w kancelarii w wyniku zawiadomienia komornika o pozostawieniu w skrzynce oddawczej pism , celem odebrania pisma procesowego w sprawie Kmn . Pisma i wnioski w zakresię postepowań należy składać za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres kancelarii 73-200 Choszcznoul.Piastowska 12. Zaleca się aby wpłaty dokonywać na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094 ze wskazaniem sygnatury akt .
________________________________________________________________________________________________________________________

Właściwość działania komornika


Wierzyciel ma prawo do wyboru dowolnego komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (…) Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W razie podejmowania przez komornika, wybranego przez wierzyciela, czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.