Janusz Bernat

Kancelaria komornicza w Choszcznie

Skontaktuj się z nami :

tel. 501 399 799

Nieruchomości

UWAGA:  Od dnia 22-04-2022r. nastąpiła zmiana KONTA KOMORNIKA.

WSZELKICH WPAŁT NALEŻY DOKONYWAĆ

na rachunek bankowy :
Bank BNP Paribas Bank Polska SA nr 63 16001462 1805 5944 7000 0001

Liczba obwieszczeń: 2

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00029718/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
28 maja 2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00029718/2.
Nieruchomość KW SZ1C/00029718/2 to nieruchomość gruntowa rolna o łącznej powierzchni 10,0924 ha, składająca się z pięciu działek niezabudowanych położonych w granicach obrębu ewidencyjnego Kolsk, w gminie Bierzwnik. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi:
-grunt działki nr 168/1 o powierzchni 7,3933 ha, obrębu Kolsk, gmina Bierzwnik,
-grunt działki nr 237 o powierzchni 1,1314 ha, obrębu Kolsk, gmina Bierzwnik,
-grunt działki nr 246 o powierzchni 0,4625 ha, obrębu Kolsk, gmina Bierzwnik,
-grunt działki nr 306/1 o powierzchni 0,8433 ha, obrębu Kolsk, gmina Bierzwnik,
– grunt działki nr 340/1 o powierzchni 0,2619 ha, obrębu Kolsk, gmina Bierzwnik.
Działki jako całość nie stanowią wspólnego kompleksu gruntowego. Usytuowane są w bliskim lub nieco dalszym sąsiedztwie, poza terenami zwartej zabudowy siedliskowej wsi Kolsk.
Działka nr 168/1 usytuowana jest po zachodniej stronie wsi Kolsk i położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej śródpolnej o nawierzchni żużlowo-szutrowej (działce nr 177).
Z w/w drogą dojazdową działka graniczy południowym bokiem.
Działka nr 168/1 obejmuje następujące użytki gruntowe: grunty orne (RIIIb): 3,7958 ha, grunty orne (RIVa): 2,5359 ha, grunty orne (RIVb): 0,6701 ha, pastwiska (PsV): 0,2556 ha, nieużytki (N): 0,1359 ha
Działki nr 237 i 246 położone są w obrzeżnej, skrajnej części obrębu Kolsk, na północny-wschód od zwartej zabudowy wiejskiej. Dojazd do działek prowadzi początkowo od zabudowań wsi drogami gminnymi śródpolnymi, które następnie przechodzą w drogi śródleśne, a ostatecznie drogami biegnącymi pośród użytków zielonych. Działki zasadniczo stanowią wspólny kompleks gruntowy, przy czym rozdzielone są rowem melioracyjnym (działką nr 270/2). Działka nr 237 zachodnim bokiem graniczy z drogą dojazdową śródleśną (działką nr 234), natomiast działka nr 246 usytuowana jest na przedłużeniu w/w działki nr 237. Dojazd do działki nr 246 prowadzi przez działkę nr 237.
Działka nr 237 obejmuje następujące użytki gruntowe: łąki trwałe (ŁIV): 0,5049 ha, łąki trwałe (ŁV): 0,4004 ha, pastwiska trwałe (PsVI): 0,1901 ha, grunty pod rowami (W-ŁIV): 0,0227 ha, grunty pod rowami (W-ŁV): 0,0133 ha.
Działka nr 246 obejmuje następujące użytki gruntowe: łąki trwałe (ŁIV): 0,1307 ha, łąki trwałe (ŁV): 0,2135 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-ŁV): 0,0885 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsIV): 0,0298 ha
Działki nr 306/1 i 340/1 położone są w obrzeżnej, skrajnej części obrębu Kolsk, na północny-wschód od zwartej zabudowy wiejskiej. Dojazd do działek prowadzi początkowo od zabudowań wsi drogami gminnymi śródpolnymi, które następnie przechodzą w drogi śródleśne.
Działki stanowią niejako wspólny kompleks gruntowy, przy czym rozdzielone są rowem melioracyjnym (działką nr 270/1). Działka nr 306/1 zachodnim bokiem graniczy z drogą dojazdową śródpolną (działka nr 290/1), natomiast działka nr 340/1 usytuowana jest na przedłużeniu w/w działki nr 306/1. Dojazd do działki nr 340/1 prowadzi przez działkę nr 306/1 poprzez urządzony przejazd nad rowem melioracyjnym (działką nr 270/1).
Działka nr 306/1 obejmuje następuje użytki gruntowe: łąki trwałe (ŁIV): 0,7155 ha, lasy (LsV): 0,1278 ha. Działka nr 340/1 obejmuje następujące użytki gruntowe: łąki trwałe (ŁIV): 0,2619 ha.
Suma oszacowania wynosi 345.000,00zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.500,00zł.
WARUNKI LICYTACJI
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 63 16001462 1805 5944 7000 0001
Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie Wydział Cywilny z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
LICYTANT SPÓŁKA : Art. 17. § 1.Kodeks spółek handlowych – Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. § 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. § 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna,
Art. 228. .Kodeks spółek handlowych – Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga: 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
Art. 393. Kodeks spółek handlowych -Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga: 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH po nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego .. na podst. art 2a – ust.3. Przepisy ust. 1 (rolnik indywidualny)i 2 (300 ha) nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 9) w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego ;
tj.-nie stosuje się ograniczenia ustawowego w zakresie nabywcy w toku postępowania egzekucyjnego .
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca
Art.1003.§1.Kpc Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia wksiędze wieczystej lub wzbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły.
§2.Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, ( na koszt nabywcy ) jeżeli w postanowieniu stwierdzono złożenie całej ceny nabycia na rachunek depozytowy Ministra Finansów.
Art. 976.§ 1.Kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Art 977 kpc .Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Podpis może zostać urzędowo poświadczony zarówno przez notariusza, jak i uprawionego do tego urzędnika. Czynność prawna dokonana w formie dokumentu pisemnego z podpisem poświadczonym urzędowo polega na umieszczeniu przez notariusza lub powołany organ klauzuli stwierdzającej własnoręczność podpisu wskazanej w tej klauzuli osoby. Jest to tzw. forma czynności prawnej kwalifikowana (bądź też „forma szczególna) .
Art. 981. Kpc Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
POUCZENIE O DORĘCZENIU : Art. 136. KPC w zw. z art 13 . § 2 kpc Strony i uczestnicy postępowania mają obowiązek zawiadomienia Sąd ,Komornika o zmianie miejsca zamieszkania dotyczy to również nabywcy licytacyjnego (Art. 967.) pod rygorem skutków procesowych tj :
§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. §2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe (komornika )pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi (komornikowi) znany.

Art. 985. § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie
Janusz Bernat

Data publikacji 15-04-2024r

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 21/145 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI KW SZ1C/00027045/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17 czerwiec 2024r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się pierwsza licytacja udziału 21/145 części w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00027045/9.
Nieruchomość KW SZ1C/00027045/9 to nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Rudniki, w gminie Choszczno, stanowiąca składnik masy spadkowej .
W skład części nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rudniki, gmina Choszczno (nr posesji Rudniki 1), użytkowanej w ramach udziału 21/145 części wchodzi:
-grunt zabudowany w udziale 21/145 części, oznaczony numerem działki 106 obrębu Rudniki o powierzchni 3,4400 ha (co stanowi 0,4982 ha i taka powierzchnia użytkowana jest w ramach udziału),
-budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej oznaczony numerem posesji Rudniki 1, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, o łącznej powierzchni użytkowej 94,90 m2, wzniesiony w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945,
-budynki gospodarcze w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni użytkowej 46,10 m2 (na mapie ewidencyjnej figurują 3 budynki).
Działka nr 106 to duża nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca część wsi Rudniki, w gminie Choszczno, która wraz z działką nr 99 zabudowaną budynkami gospodarczymi oraz działkami drogowymi (dojazdowymi) nr 104 i 105, tworzą zwartą zabudowę siedliskową
Budynek mieszkalny to budynek mieszkalny, jednorodzinny, usytuowany w zabudowie bliźniaczej. Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony.
W skład budynku wchodzą następujące pomieszczenia:
-parter – korytarz z wejściem bezpośrednio z podwórza, kuchnia, łazienka, w.c., dwa pokoje
-poddasze – dwa pokoje, przedpokój z wędzarką murowaną.
Przyległy teren do opisywanego budynku, który użytkowany jest w ramach udziału 21/145 części, stanowi powierzchnię gruntu ok. 0,50 ha i rozciąga się w kierunku północnym od zabudowań. Teren ten usytuowany jest bezpośrednio przy wjeździe do wsi, przy rozwidleniu dwóch dróg publicznych o nawierzchniach szutrowych (działek nr 104 i 71).
Grunt przyległy pełni funkcję podwórza gospodarskiego w obrębie budynków, porośnięte głównie trawnikiem; w głębi działki (za budynkami gospodarczymi) jest część warzywna wraz z niewielkim sadem owocowym. W części podwórzowej znajdują się również budynki gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 46,10 m2.
Pełny operat szacunkowy, ze szczegółowym opisem, jest do wglądu w kancelarii komornika.
Suma oszacowania udziału 21/145 części wynosi 120.000,00zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.000,00zł.
WARUNKI LICYTACJI
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 63 16001462 1805 5944 7000 0001
Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie Wydział Cywilny z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
LICYTANT SPÓŁKA : Art. 17. § 1.Kodeks spółek handlowych – Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. § 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. § 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna,
Art. 228. .Kodeks spółek handlowych – Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga: 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
Art. 393. Kodeks spółek handlowych -Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga: 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH po nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego .. na podst. art 2a – ust.3. Przepisy ust. 1 (rolnik indywidualny)i 2 (300 ha) nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 9) w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego ;
tj.-nie stosuje się ograniczenia ustawowego w zakresie nabywcy w toku postępowania egzekucyjnego .
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca
Art.1003.§1.Kpc Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia wksiędze wieczystej lub wzbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły.
§2.Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, ( na koszt nabywcy ) jeżeli w postanowieniu stwierdzono złożenie całej ceny nabycia na rachunek depozytowy Ministra Finansów.
Art. 976.§ 1.Kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Art 977 kpc .Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Podpis może zostać urzędowo poświadczony zarówno przez notariusza, jak i uprawionego do tego urzędnika. Czynność prawna dokonana w formie dokumentu pisemnego z podpisem poświadczonym urzędowo polega na umieszczeniu przez notariusza lub powołany organ klauzuli stwierdzającej własnoręczność podpisu wskazanej w tej klauzuli osoby. Jest to tzw. forma czynności prawnej kwalifikowana (bądź też „forma szczególna) .
POUCZENIE O DORĘCZENIU : Art. 136. KPC w zw. z art 13 . § 2 kpc Strony i uczestnicy postępowania mają obowiązek zawiadomienia Sąd ,Komornika o zmianie miejsca zamieszkania dotyczy to również nabywcy licytacyjnego (Art. 967.) pod rygorem skutków procesowych tj :
§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. §2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe (komornika )pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi (komornikowi) znany.

Art. 985. § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie
Janusz Bernat

Data publikacji: 13-05-2024r.