Janusz Bernat

Kancelaria komornicza w Choszcznie

Skontaktuj się z nami :

tel. 501 399 799

Ruchomości

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat, Kancelaria Komornicza nr I w Choszcznie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2022r. o godz. 11:00 w lokalu: przy 39, Oraczewice 73-200 Choszczno odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości                                             Ilość                        Wartość szacunkowa                   Cena wywołania
____________________________________________________________________________________________

1. ROLFO B1JAAY                                                   1 [szt.]                                33 900,00zł                         16 950,00 zł
nr rej. ZCH9C50, VIN ZAHB1JAAYY0030238
rok produkcji 2003               rękojmia : 3390,00 zł
2. IVECO STRALIS                                                       1 [szt.]                           59 200,00zł                       29 600,00 zł
nr rej. ZCH29288, VIN WJMA1VSK004306495
rok produkcji 2007               rękojmia : 5920,00 zł
_______________________________________________________________________________________________________
WARTOŚĆ RUCHOMOŚCI ZOSTAŁA OKREŚLONA PRZEZ BIEGŁEGO art 853 §4 kpc
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty można dokonać w kancelarii komornika lub na K O N T O KOMORNIKA
Bank BNP Paribas nr 63 1600 1462 1805 5944 7000 0001 z przy wpłacie należy wskazać sygn. akt Km 400/21 i określenie na co jest rękojmia , liczy się data wpływu na konto komornika.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję
Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
KOMORNIK POUCZA : Art. 871.kpc ( ZAPŁATA) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych ( 500,00 zł ), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych ( 500,00 zł ), przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej ( 9 .00 – 15.00 ) lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego ( 18.00 ). Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
UWAGA : Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
WEZWANIE : Komornik wzywa dłużnika o wydanie w dniu licytacji dowodów rejestracyjnych sprzedawanych pojazdów .
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie
Janusz Bernat

POUCZENIE

Art. 8671 . § 1.kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się;
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Art. 869. § 1.kpc Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
Art. 870. § 1.kpc Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji.
Art. 976. § 1.kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.).
PRAWA OSÓB TRZECICH
Art. 841. § 1. kpc Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. § 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję